top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

laatst bijgewerkt op: 03-07-2023

   1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen My Virtual Space (hierna "het bedrijf", "wij" of "ons") en de klanten die gebruik maken van onze virtual tour diensten, inclusief het gebruik van de website myvirtualspace.nl (hierna "de website").

1.2 Door gebruik te maken van onze diensten of de website, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

   2. Diensten

2.1 Het bedrijf biedt virtual tour diensten aan, waarbij klanten virtueel door verschillende locaties kunnen navigeren met behulp van onze technologie.

 

2.2 Het bedrijf zal zich inspannen om de virtual tour diensten nauwkeurig en met zorg uit te voeren. Wij streven ernaar om een optimale gebruikerservaring te bieden. Wanneer u ergens tijdens een reportage ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, kunt u dit meteen melden. Dat biedt de gelegenheid om het anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

   3.Intellectuele eigendom

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de virtual tours, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en octrooien, blijven eigendom van het bedrijf.

 

3.2 Het is niet toegestaan om de virtual tours, inclusief afbeeldingen, video's, teksten of andere inhoud, te kopiëren, wijzigen, reproduceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder toestemming van het bedrijf.

 

 

   4. Prijs en betaling

4.1 De prijzen voor onze virtual tour diensten kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

 

4.2 Betaling dient te geschieden volgens de betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen tussen het bedrijf en de klant.

 

 

   5. Aansprakelijkheid

5.1 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, gegevens of gebruik, voortvloeiend uit het gebruik van de virtual tours of de website.

 

   6. Privacy

6.1 Het bedrijf respecteert de privacy van de klanten en zal persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met ons privacybeleid, dat beschikbaar is op de website.

   7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

bottom of page